ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการประเมินศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้มีศักยภาพสูงยุคดิจิทัล (Digital Talent Assessment) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0331


10 ก.ย. 61
565

ประกาศประกวดราคาจ้างดำเนินการประเมินศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้มีศักยภาพสูงยุคดิจิทัล (Digital Talent Assessment) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) DGA/61/0331

1