(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านรัฐบาลดิจิทัลการปรับเปลี่ยนภารกิจองค์กรและบริการโครงสร้างพื้นฐานฯ DGA/61/0283


13 Jul 61
72

(ร่าง) ประชาพิจารณ์จ้างดำเนินการจัดงานสัมมนาและนิทรรศการเกี่ยวกับงานด้านรัฐบาลดิจิทัลการปรับเปลี่ยนภารกิจองค์กรและบริการโครงสร้างพื้นฐานฯ DGA/61/0283

1

ประกาศร่างประชาพิจารณ์ DGA-61-0283

9 ครั้ง