ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องศูนย์บริการข้อมูลสำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ระยะที่ ๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0216


15 พ.ค. 61
203
1