(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างเหมาบริการปรับปรุงห้องศูนย์บริการข้อมูลสำหรับศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ระยะที่ 1 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0216


7 พ.ค. 61
68
1

ร่างประกาศ

6 ครั้ง