ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ สำหรับศูนย์ประสานงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0215


19 เม.ย. 61
859

ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ สำหรับศูนย์ประสานงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภาครัฐ (G-CERT) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) EGA/61/0215

1