(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างดำเนินการสำรวจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ีปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) EGA/61/0220


5 Apr 61
959

(ร่าง) ประชาวิจารณ์จ้างดำเนินการสำรวจ โครงการสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ีปี 2561 ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) EGA/61/0220

1