(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ สำหรับศูนย์ประสานงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (G-CERT) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) EGA/61/0215


5 Apr 61
875

(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจัดจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการภัยคุกคามสารสนเทศ สำหรับศูนย์ประสานงานทางด้านความมั่นคงปลอดภัย (G-CERT) ด้วยวิธีประกวดราคา (e-bidding) EGA/61/0215

1