(ร่าง) ประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหาจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์ฯ ของ สปสธ. EGA/61/0181 (8-13 มี.ค. 61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


8 Mar 61
79

(ร่าง) ประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหาจัดการและรายงานการจัดหาครุภัณฑ์ฯ ของ สปสธ. EGA/61/0181 (8-13 มี.ค. 61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1

ประกาศร่างประชาวิจารณ์

3 ครั้ง