ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government Platform) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0091)


14 Feb 61
1107

ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์สำหรับบำรุงรักษาเครื่องมือสำหรับเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล (Data Integration Tools) สำหรับโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล (e-Government Platform)  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (EGA/61/0091)

1

61-0091 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

200 ครั้ง