ประกาศ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดหาคอมเพิวเตอร์เสมือนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ 2) (61/0123)


19 Jan 61
131

ประกาศ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดหาคอมเพิวเตอร์เสมือนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ 2) (61/0123)

1