ประกาศ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดหาคอมเพิวเตอร์เสมือนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ 2) (61/0123)


19 ม.ค. 61
121

ประกาศ(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจัดหาคอมเพิวเตอร์เสมือนภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพการบริการภาครัฐเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (ระยะที่ 2) (61/0123)

1