ประกาศร่างประกวดราคา งานจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รองรับระบบริการกลางภาครัฐผ่านเครือข่าย GIN โดยวิธี e-bidding (EGA/61/0102)


1 ธ.ค. 60
1234

ประกาศร่างประกวดราคา งานจัดหาอุปกรณ์เครือข่าย เพื่อจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน รองรับระบบริการกลางภาครัฐผ่านเครือข่าย GIN โดยวิธี e-bidding (EGA/61/0102)