(EGA/61/0077) ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA License สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ


9 Nov 60
615

(EGA/61/0077) ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA License สำหรับให้บริการระบบคลาวด์ภาครัฐ

1

(ร่าง) ประกาศ EGA-61-0077

167 ครั้ง