(EGA/61/0042) ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานชั้น 11 16 17 18 และชั้น 19 ของ สรอ. ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธ.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)


10 Oct 60
150

(EGA/61/0042) ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการแม่บ้านทำความสะอาดสำนักงานชั้น 11 16 17 18 และชั้น 19 ของ สรอ. ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธ.ค. 60 – 30 ก.ย. 61) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

1