(EGA/60/0263) ประกาศร่างวิจารณ์ จัดจ้างจัดทำโครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาต้นแบบเทคโนโลยี Blockchain ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


5 Oct 60
1647
1

ร่างเอกสารประกวดราคา

71 ครั้ง
2

ร่างประกาศ

48 ครั้ง
3

ร่างTOR

102 ครั้ง