(EGA/60/0245) ประกาศประกวดราคาซิื้อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


5 Oct 60
430

(EGA/60/0245) ประกาศประกวดราคาซิื้อจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์เพื่อทดแทนอุปกรณ์เดิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

1