(EGA/60/0172) ประกาศจัดจ้างพัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)


18 ส.ค. 60
69

(EGA/60/0172) ประกาศจัดจ้างพัฒนาระบบปฏิบัติการสำหรับตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

1

60-0172

18 ครั้ง