(EGA/60/0190) ครั้งที่ 2 ประกาศโครงการจ้างจัดทำแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (Data Management Guideline for Government Agency)


24 Jul 60
70

ประกาศโครงการจ้างจัดทำแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (Data Management Guideline for Government Agency) ครั้งที่ 2

1

EGA-60-0190 ประกาศ 2

9 ครั้ง