(EGA/60/0190) ประกาศโครงการจ้างจัดทำแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (Data Management Guideline for Government Agency)


13 Jul 60
104

ประกาศโครงการจ้างจัดทำแนวทางการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ (Data Management Guideline for Government Agency)

1

EGA-60-0190 ประกาศ

15 ครั้ง