(ร่าง) ประกาศประชาวิจารณ์ "โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ CCTV และ UPS ชั้น 11 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"


6 Oct 59
141

(ร่าง) ประกาศประชาวิจารณ์ "โครงการจัดซื้อและติดตั้งระบบ CCTV และ UPS ชั้น 11 ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์"

1

ร่างขอบเขตของงาน

5 ครั้ง
2