ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดจ้างพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการจัดทำป้ายคำเพื่อใช้ค้นหาข้อมูล และพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและอนุมัติคู่มือสำหรับประชาชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


4 ส.ค. 59
91

ประกาศเปลี่ยนแปลงประกวดจ้างพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบสารสนเทศสำหรับพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่เกี่ยวกับการจัดทำป้ายคำเพื่อใช้ค้นหาข้อมูล และพัฒนาเครื่องมือเพื่อสนับสนุนการตรวจสอบและอนุมัติคู่มือสำหรับประชาชน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1

ประกาศเปลี่ยนแปลง

13 ครั้ง