(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2559 EGA/59/0294


1 Aug 59
86

(ร่าง) ประชาวิจารณ์การจัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล ระหว่างวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2559 EGA/59/0294

1

Draft Document to bid

4 ครั้ง
2

TOR EGA-59-0294

7 ครั้ง
3

Draft TOR

5 ครั้ง