ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุน ชั้น ๑๑ สำหรับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์


30 Nov 58
118

        ประกาศประกวดราคาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์สนับสนุน ชั้น ๑๑  สำหรับสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

        ผู้สนใจโปรดนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน กรณีมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้า พร้อมด้วยนามบัตรและภพ.๒๐ ติดต่อขอซื้อเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓๐๐ บาท ได้ที่ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๑๐๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ชั้น ๑๗ ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.           ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ega.or.th และ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๖๑๒-๖๐๐๐ ต่อ ๒๓๐๘  ในวันและเวลาราชการ

1

ประกาศ

12 ครั้ง