ประกาศประกวดราคา (EGA/59/0052)จ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ (Government Cloud : G-Cloud) ระยะเวลา 8 เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน 2559)


2 Nov 58
1303

ประกาศประกวดราคา (EGA/59/0052) จ้างบริการระบบคอมพิวเตอร์เสมือน สำหรับระบบคลาวด์ภาครัฐ  (Government Cloud : G-Cloud) ระยะเวลา ๘ เดือน (เดือนกุมภาพันธ์ ถึง กันยายน ๒๕๕๙)

1