ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับหลักสูตรการสร้างกระบวนการเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่รัฐบาลดิจิทัลรุ่นที่ 4 (DTP#4) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0150)


31 May 66
52

(1.) ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หัวข้อ ค้นหาประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 – 8 มิถุนายน 2566

(2.) กำหนดยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.

1

(3) DGA-66-0150 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66059417033
งบประมาณ 3,401,800.00 บาท
10 ครั้ง
2

(4) DGA-66-0150 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66059417033
งบประมาณ 3,401,800.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0150

เลขที่โครงการ 66059417033
งบประมาณ 3,401,800.00 บาท
2 ครั้ง