ประกาศประกวดราคางานจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สำหรับหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 12 (e-GEP#12) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/66/0088)


1 Feb 66
55
  1. ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566
  2. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
1

DGA-66-0088 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66017589710
งบประมาณ 3,320,000.00 บาท
4 ครั้ง
2

DGA-66-0088 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 66017589710
งบประมาณ 3,320,000.00 บาท
9 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0088

เลขที่โครงการ 66017589710
งบประมาณ 3,320,000.00 บาท
13 ครั้ง