ประกาศสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) การจัดจ้างดำเนินงานจัดทำหนังสือรายงานประจำปี 2565 สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0078)


27 Dec 65
46
1