ประกาศประกวดราคาจ้างบริการระบบจัดการแอปพลิเคชันและแพลตฟอร์มแบบอัตโนมัติ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0073)


29 Dec 65
54
  • ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 9 มกราคม 2566
  • ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 10 มกราคม 2566 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
1

DGA-66-0073 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65127356156
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
12 ครั้ง
2

DGA-66-0073 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65127356156
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-66-0073

เลขที่โครงการ 65127356156
งบประมาณ 4,500,000.00 บาท
15 ครั้ง