ประกาศประชาวิจารณ์ จ้างงานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์และซอฟต์แวร์ศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์
สำหรับศูนย์ข้อมูลภาครัฐแห่งที่ ๒ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/66/0042)


26 Oct 65
41
1