ประกาศประกวดราคาจ้างบริการผลิตและเผยแพร่รายการด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลผ่านสื่อออนไลน์ ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0237)


9 Sep 65
73

(ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตั้งแต่วันที่ 9/09/2565 – 16/09/2565)

(ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19 กันยายน 2565 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.)

1

DGA-65-0237 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087724791
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
11 ครั้ง
2

DGA-65-0237 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65087724791
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
8 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0237

เลขที่โครงการ 65087724791
งบประมาณ 1,700,000.00 บาท
8 ครั้ง