ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลปี ๒๕๖๕ ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)(ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0179)


11 Jul 65
101
1

DGA-65-0179 ประกาศประกวดราคาครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 65077171276
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
19 ครั้ง
2

DGA-65-0179 เอกสารประกวดราคาครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 65077171276
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
10 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0179

เลขที่โครงการ 65077171276
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
8 ครั้ง