ประกาศประกวดราคาซื้องานโครงการจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิ์การใช้งาน Microsoft SPLA Licenses สำหรับให้บริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0193)


6 Jul 65
47
1

DGA-65-0193 ประกาศประกวดราคาฯ

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 700,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

DGA-65-0193 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 700,000.00 บาท
3

(TOR) DGA-65-0193

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 700,000.00 บาท
3 ครั้ง