ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 7 (e-GCEO#7) และรุ่นที่ 8 (e-GCEO#8)  ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0184)


24 Jun 65
65
  • ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่วันที่ 24 มิถุนายน 2565 – วันที่ 8 กรกฎาคม 2565
  • ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 8.30 – 16.30 น.
1

DGA-65-0184 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067248070
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
18 ครั้ง
2

DGA-65-0184 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067248070
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
14 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0184

เลขที่โครงการ 65067248070
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
15 ครั้ง