ประกาศประชาวิจารณ์ จ้างเหมาบริการจัดการศึกษาดูงาน ณ ราชอาณาจักรนอร์เวย์และราชอาณาจักรเดนมาร์ก สำหรับหลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 8 (e-GCEO#7) และรุ่นที่ 8 (e-GCEO#8) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) (DGA/65/0184) (ระหว่างวันที่ 16/06/2565 – 21/06/2565)


16 Jun 65
38
1

DGA-65-0184 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067248070
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
1 ครั้ง
2

DGA-65-0184 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65067248070
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0184

เลขที่โครงการ 65067248070
งบประมาณ 8,984,000.00 บาท
1 ครั้ง