ประกาศประกวดราคางานจ้างจัดกิจกรรมการประกวดโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลปี ๒๕๖๕ ของศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0179)


13 Jun 65
134
1

DGA-65-0179 ประกาศประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
14 ครั้ง
2

DGA-65-0179 เอกสารประกวดราคาจ้าง

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
9 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0179

เลขที่โครงการ 65067152763
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
17 ครั้ง