ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089)


27 May 65
135
1

DGA-65-0089 ครั้งที่ 2 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65057230129
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
30 ครั้ง
2

DGA-65-0089 ครั้งที่ 2 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65057230129
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
15 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0089 ครั้งที่ 2

เลขที่โครงการ 65057230129
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
34 ครั้ง