ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0139) (ระหว่างวันที่ 7 – 28 เมษายน 2565)


7 Apr 65
61
1

DGA-65-0139 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65037513004
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
18 ครั้ง
2

DGA-65-0139 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65037513004
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
7 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0139

เลขที่โครงการ 65037513004
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
12 ครั้ง