ประชาพิจารณ์ประกาศประกวดราคาจ้างจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0139) (ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2565)


31 Mar 65
33
1

DGA-65-0139 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65037513004
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
6 ครั้ง
2

DGA-65-0139 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 65037513004
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0139

เลขที่โครงการ 65037513004
งบประมาณ 34,308,000.00 บาท
5 ครั้ง