ประกาศประกวดราคางานจ้างบำรุงรักษา (MA) อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับบริการ DG-Cloud ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0122)


22 Mar 65
44

ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารโดยดาวน์โหลดผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2565 – 8 เมษายน 2565 และ

มีกำหนดยื่นข้อเสนอผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในวันที่ 12 เมษายน 2565

1

DGA-65-0122 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65037141930
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
8 ครั้ง
2

DGA-65-0122 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 65037141930
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0122

เลขที่โครงการ 65037141930
งบประมาณ 18,900,000.00 บาท
15 ครั้ง