ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089)


28 ม.ค. 65
391
1

DGA-65-0089 ประกาศเชิญชวน V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
89 ครั้ง
2

DGA-65-0089 เอกสารประกวดราคาจ้าง V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
62 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0089 V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
107 ครั้ง