ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089)


28 Jan 65
502
1

DGA-65-0089 ประกาศเชิญชวน V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
99 ครั้ง
2

DGA-65-0089 เอกสารประกวดราคาจ้าง V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
70 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0089 V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
115 ครั้ง