ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาซื้องานจัดซื้อและอนุญาตให้ใช้สิทธิการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจสอบและรายงานช่องโหว่ของระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0095) (ระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2565)


17 Jan 65
36
1

1. (ร่าง) DGA-65-0095 ประกาศประกวดราคาซื้อฯ

เลขที่โครงการ 65017061290
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
3 ครั้ง
2

2. (ร่าง) DGA-65-0095 เอกสารประกวดราคาซื้อฯ

เลขที่โครงการ 65017061290
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0095 V.1

เลขที่โครงการ 65017061290
งบประมาณ 6,500,000.00 บาท
7 ครั้ง