ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089) (ระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม 2565)


17 Jan 65
102
1

1. DGA_65_0089 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
16 ครั้ง
2

2. DGA_65_0089 (ร่าง) ประกาศประกวดราคา V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
8 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0089 V.2

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
28 ครั้ง