ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการระบบการสื่อสารแบบรวมศูนย์ (UNIFIED COMMUNICATION) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/65/0089) (ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – วันที่ 6 มกราคม 2565)


28 Dec 64
147
1

DGA-65-0089 ร่างประกาศ

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
24 ครั้ง
2

DGA-65-0089 ร่างเอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
16 ครั้ง
3

(TOR) DGA-65-0089

เลขที่โครงการ 64127409913
งบประมาณ 139,650,000.00 บาท
36 ครั้ง