ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างบำรุงรักษาตู้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ (Government Smart Kiosk) ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)เลขที่ DGA/65/0058


10 Nov 64
27
1

65-0058 (ร่าง) ประกาศ+เอกสารประกวด web

เลขที่โครงการ 64117072060
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
5 ครั้ง