ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจัดจ้างบริการสื่อสารพร้อมอุปกรณ์เชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย Digital Government Secure Link (DG-Link) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0237) (ระหว่างวันที่ 13 – 17 สิงหาคม 2564)


11 Aug 64
71
1

2. (ร่าง) เอกสารประกวดราคาฯ DGA-64-0237

เลขที่โครงการ 64087077022
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
6 ครั้ง
2

3. (ร่าง) ประกาศประกวดราคาฯ DGA-64-0237

เลขที่โครงการ 64087077022
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0237

เลขที่โครงการ 64087077022
งบประมาณ 40,000,000.00 บาท
8 ครั้ง