ประกาศประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคำของบประมาณและติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0232)


10 Aug 64
378
1

2. DGA_64_0232 ประกาศประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64077503407
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
43 ครั้ง
2

3. DGA_64_0232 เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64077503407
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
22 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0232

เลขที่โครงการ 64077503407
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
39 ครั้ง