ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำคำของบประมาณและติดตามข้อมูลแผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (DGA/64/0232) (ระหว่างวันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2564)


2 Aug 64
53
1

2. DGA_64_0232 (ร่าง) ประกาศ

เลขที่โครงการ 64077503407
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

1. DGA_64_0232 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64077503407
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
1 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0232

เลขที่โครงการ 64077503407
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
6 ครั้ง