ประกาศประชาพิจารณ์ประกวดราคาจ้างจ้างประเมินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และทดสอบเจาะระบบ (Penetration Testing) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ระหว่างวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2564)


6 Jul 64
265
1
2

(ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0207

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
6 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0207

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
14 ครั้ง
4

(ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างฯ DGA-64-0207

เลขที่โครงการ 64077023852
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
7 ครั้ง