ประกาศเชิญชวน งานจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการดำเนินงานด้านรัฐบาลดิจิทัล ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2564 ของ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (DGA/64/0188)


8 Jun 64
151

ผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่วันที่ 8/6/2564 -15/6/2564

โดยโปรดนำสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ภ.พ.20 และหนังสือมอบอำนาจ (อายุไม่เกิน 90 วัน) พร้อมปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 10 บาท ในกรณีที่ผู้มีอำนาจในกิจการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นติดต่อขอรับเอกสารแทน

1

DGA-64-0188 ประกาศเชิญชวน

เลขที่โครงการ 64067060262
งบประมาณ 1,000,000.00 บาท
69 ครั้ง