ประกาศประชาวิจารณ์ประกวดราคาจ้างงานจ้างพัฒนาระบบลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเอกสารสำคัญทางการศึกษา (Digital Transcript) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (DGA/64/0180) (ระหว่างวันที่ 19 – 24 พฤษภาคม 2564)


19 May 64
67
1

2. DGA_64_0180 (ร่าง) ประกาศ-signed

เลขที่โครงการ 64057210552
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
5 ครั้ง
2

1. DGA_64_0180 (ร่าง) เอกสารประกวดราคา

เลขที่โครงการ 64057210552
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
3 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0180

เลขที่โครงการ 64057210552
งบประมาณ 7,000,000.00 บาท
3 ครั้ง