ประกาศประกวดราคาจ้างจ้างจัดกิจกรรม Thailand Open Data Promotion (ครั้งที่ 3) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกส์ (e-bidding) (DGA/64/0143)


5 May 64
32
1

DGA-64-0143 ครั้งที่ 3 ประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64057000875
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง
2

DGA-64-0143 ครั้งที่ 3 เอกสารประกาศประกวดราคาจ้างฯ

เลขที่โครงการ 64057000875
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง
3

(TOR) DGA-64-0143

เลขที่โครงการ 64057000875
งบประมาณ 3,000,000.00 บาท
2 ครั้ง